KWALITEITSBELEID

De orthodontisten zijn ingeschreven in het tandarts-specialistenregister en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Om ingeschreven te zijn in dit register dienen wij te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen:

Nascholing
De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen. Ook de andere teamleden nemen deel aan cursussen om hun kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Visitatie
Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt de praktijk beoordeeld door ervaren collega’s.

Werkoverleg
Er vindt structureel werkoverleg plaats tussen orthodontisten en assistenten. In deze bijeenkomsten bespreken we algemene voortgang, verbeterpunten en ontwikkelingen. Tevens vindt er structureel overleg plaats met kaakchirurgen, waar speciale onderwerpen en patiënten behandeling aan de orde komen.
Verder vindt regulier overleg plaats met tandartsen, parodontologen, KNO artsen, logopedisten en tandartsen van de afdeling bijzondere tandheelkunde.

Certificering
De praktijk is gecertificeerd. Dit betekent dat alle behandelingen die in de praktijk worden verricht, zijn vastgelegd in gedetailleerde procedures en protocollen.